Rau­ta­poh­ja sisustus

Maa­kun­nan laa­jin sisustusvalikoima

Rau­ta­poh­jan Remppatili

  • 20 000 eurol­la han­kin­to­ja, ilman takaajia. 
  • Ensim­mäi­set 6kk koro­ton­ta maksuaikaa
  • Las­ku vain ker­ran kuussa. 
  • Hae ver­kos­sa ja valit­se kau­pak­se­si K‑rauta Rau­ta­poh­ja: https://www.k‑rauta.fi/palvelut/remppatili

Sisus­tus­neu­von­ta

Mis­sä tahan­sa vai­hees­sa pro­jek­tia­si voit hyö­dyn­tää myy­jiem­me ammat­ti­tai­toa sisus­tus­neu­von­nan osal­ta. Eri­tyi­ses­ti mate­ri­aa­li­va­lin­to­ja teh­des­sä kan­nat­taa käyt­tää asian­tun­te­vien myy­jien tie­to­pank­kia apunasi.

Oma­myy­jä

Raken­ta­jan ja remon­toi­jan Oma­myy­jä aut­taa sinut alkuun niin isois­sa, kuin pie­nis­sä pro­jek­teis­sa. Sinun ei tar­vit­se edes tie­tää mis­tä aloit­tai­sit, kun voit jo tul­la meil­le ja kat­so­taan yhdes­sä kun­toon tar­vit­ta­vat toi­met ja tar­vik­keet. Halu­tes­sa­si han­kim­me ammat­ti­tai­toi­set teki­jät avuksesi.

Maa­lit

Olem­me jo vuo­sia brän­dän­neet itseäm­me maa­kun­nan maa­li­kaup­pa­na. Uskom­me, että tämä on edel­leen­kin yksi par­hai­ta eri­kois­osaa­mi­sa­luei­tam­me, jos­sa osaam­me pal­vel­la van­kal­la asiantuntemuksella. 

Myös eri­kois­maa­lit suo­raan hyllystä!

Tape­tit

120 eri­lais­ta tapet­ti­kuo­sia varas­tos­sa. Lisäk­si tilaus­ta­pet­ti­kir­jo­ja 100 kpl, jois­sa tuhan­sia eri malleja.

Ter­ve­tu­loa tutustumaan!

Lat­tia­ma­te­ri­aa­lit

Varas­tos­sa lat­tia­pääl­lys­tei­tä 35 eri­lais­ta: vinyy­lit, par­ke­tit, lami­naa­tit ja vinyylimatot. 

Tilaus­mal­le­ja esil­lä n. 300 eri­lais­ta, mm. teks­tii­li­laa­tat ja kat­ta­va vinyylimallisto.

Laa­tat

Laa­ja vali­koi­ma laat­to­ja jat­ku­vas­ti uudis­tu­val­la osas­tol­lam­me. Perus­laa­tat löy­ty­vät suo­raan varas­tos­ta, tilaus­mal­leis­ta kuor­mat saa­daan kau­pal­le par­haim­mil­laan paris­sa päivässä.

rimaseinä_sisustuspaneeli_ylivieska_rautapohja

Sisus­tus­puu­ta­va­ra

Rima­sei­nien, panee­lei­den yms. osal­ta tilan­teem­me on ihan­teel­li­nen, kos­ka tuot­teem­me val­mis­te­taan pai­kal­li­ses­ti tääl­lä Yli­vies­kas­sa. E.T Lis­tat ja Maler ovat olleet jo vuo­sia vaki­tui­sia yhteis­työ­kump­pa­nei­tam­me, jot­ka takaa­vat myös tilaus­tuot­tei­den nopeat toimitukset.

rautapohja_ylivieska

Kalus­teet

Myy­mä­läs­säm­me on esil­lä usei­den eri toi­mit­ta­jien kalus­te­mal­le­ja, veti­miä sekä peilikaappeja. 

Vali­koi­mas­tam­me löy­dät myös liu­kuo­vet ja kome­rot mit­to­jen mukaan sekä moni­puo­li­sen Elfan säilytysratkaisut.

Ota yhteyt­tä tai varaa ilmai­nen sisustusneuvonta